Bianco šek pro ČEZ

Níže výtah z paragrafovaného znění návrhu novely zákona 165/2021 o podpoře výroby elektřiny z OZE a nízkouhlíkových (tj.jaderných zdrojů), které vzniká na MPO.
Jak je vidět třeba v § 27 g) čl.9, Kubovi úředníci neponechávají nic náhodě.    Kdykoli později bude možno podporu přizpůsobit tak, aby byla zajištěna návratnost stamiliardové investice do stavby Temelína, i pokud se stane, že jaderné nepružné zdroje budou mít potíže umístit svou drahou elektřinu na trhu s velkým podílem fluktuované elektřiny z OZE.

Takto formulovaný kompenzační mechanismus by byl bianco šekem pro ČEZ, placeným spotřebiteli elektřiny.  

Níže výtah textu, celý návrh zákona zde:  http://bit.ly/14kn7nR.      

———————————————————————————————————

§ 27f

 Forma podpory elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů

             (1) Podpora elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů se uskutečňuje formou kompenzačního mechanizmu.

(2) Výrobce elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů využívající podporu podle tohoto zákona je povinen zaregistrovat přímo v systému operátora trhu přiznanou formu podpory elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů a její změny.

(3) Pokud není výrobce elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů využívající podporu podle tohoto zákona subjektem zúčtování5) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující povinen převzít odpovědnost za odchylku11).

(4) Výrobce elektřiny z nízkouhlíkového zdroje, kterému byla přiznána podpora podle tohoto zákona, a operátor trhu jsou povinni do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti licence na výrobní zdroj elektřiny, kterému byla přiznána podpora podle tohoto zákona, uzavřít vzájemnou smlouvu o vypořádání kompenzačních plateb. Podmínky a postup uzavření smlouvy a minimální povinný obsah smlouvy stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Vyúčtování kompenzační platby na elektřinu z nízkouhlíkových zdrojů se uskutečňuje na základě naměřených hodnot12) vyrobené elektřiny nebo v případech podle § 27k odst. 5 tohoto zákona na základě vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce elektřiny z nízkouhlíkového zdroje operátorovi trhu naměřené nebo vypočtené hodnoty vyrobené elektřiny nebo neumožní-li operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě ani na základě opakovaně prokazatelně předané výzvy přístup k měřicímu zařízení sloužícímu pro měření vyrobené elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů energie nebo nezajistí-li na základě žádosti operátora trhu ověření vypočtených hodnot způsobem a postupem stanoveným prováděcím právním předpisem, nárok výrobce elektřiny z nízkouhlíkového zdroje na úhradu kompenzačních plateb nevzniká.

(6) V případě elektřiny vyrobené z nízkouhlíkových zdrojů je možný souběh podpory pouze formou kompenzačního mechanizmu a formou zelených bonusů na elektřinu vyrobenou z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo zelených bonusů na elektřinu z druhotných zdrojů. Jiný souběh podpory formou kompenzačního mechanizmu s dalšími formami podpory podle tohoto zákona a ostatních právních předpisů České republiky možný není.

§ 27g

Kompenzační mechanizmus

(1) Kompenzační mechanizmus garantuje výrobci elektřiny z nízkouhlíkového zdroje stabilizované příjmy z vyrobené a prodané elektřiny a to prostřednictvím kompenzačních plateb. Kompenzační platby dorovnávají po celou dobu trvání podpory elektřiny z nízkouhlíkového zdroje daného výrobního zdroje uvedenému výrobci elektřiny tržní výnosy z prodané vyrobené elektřiny na výnosy zohledněné při stanovení nákladové ceny uvedené v rozhodnutí ministerstva o udělení podpory elektřiny z nízkouhlíkového zdroje. Kompenzační platby mohou nabývat kladné i záporné hodnoty.

(2) Kompenzační platba je stanovena jako součin kompenzační ceny elektřiny a naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny, podle kterých bude probíhat vyúčtování kompenzační platby stanovených ve vydaném rozhodnutí ministerstva a je poskytována v hodinovém režimu.

(3) Kompenzační cena elektřiny pro každý jednotlivý výrobní zdroj elektřiny je stanovena jako rozdíl nákladové ceny elektřiny a referenční ceny elektřiny pro daný jednotlivý výrobní zdroj.

(4) V případě nákladové ceny elektřiny stanovené v Kč/MWh bude referenční cena elektřiny stanovená v EUR/MWh přepočtena na Kč/MWh kurzem „střed“ vyhlášeným Českou národní bankou pro kalendářní den, za který je kompenzační mechanismus stanoven.  V případě nákladové ceny elektřiny stanovené v EUR/MWh bude kompenzační cena přepočtena na Kč/MWh váženým průměrem kurzu „střed“ vyhlášeným Českou národní bankou pro říjen roku předcházejícího roku, ve kterém dochází k výpočtu kompenzační platby.

(5) V hodinách, kdy kompenzační platba nabude

a)    kladných hodnot, účtuje provozovatel nízkouhlíkového zdroje elektřiny tuto kompenzační platbu na základě smlouvy o vypořádání kompenzačních plateb uzavřené podle § 27f odst. 4 tohoto zákona operátorovi trhu a ten je povinen účtovanou kompenzační platbu provozovateli nízkouhlíkového zdroje elektřiny v termínech stanovených ve smlouvě o vypořádání kompenzačních plateb uzavřené podle § 27f odst. 4 uhradit.

b)    záporných hodnot, účtuje operátor trhu tuto platbu na základě smlouvy o vypořádání kompenzačních plateb uzavřené podle § 27f odst. 4 tohoto zákona provozovateli nízkouhlíkového zdroje elektřiny a ten je povinen účtovanou kompenzační platbu operátorovi trhu v termínech stanovených ve smlouvě o vypořádání kompenzačních plateb uzavřené podle § 27f odst. 4 tohoto zákona uhradit.

             (6) V případě, že referenční cena elektřiny dosáhne záporné hodnoty, bude v těchto hodinách pro účely stanovení kompenzační ceny použita nulová referenční cena elektřiny.

          (7) V případě, že referenční cena elektřiny dosáhne záporné hodnoty, účtuje v těchto hodinách operátor trhu kompenzační platbu ve výši dosažené záporné referenční ceny elektřiny vynásobené naměřenými nebo vypočtenými hodnotami elektřiny, podle kterých bude probíhat vyúčtování kompenzační platby na základě smlouvy o vypořádání kompenzačních plateb uzavřené podle § 27f odst. 4 tohoto zákona provozovateli nízkouhlíkového zdroje elektřiny a ten je povinen účtovanou kompenzační platbu operátorovi trhu v termínech stanovených ve smlouvě o vypořádání kompenzačních plateb uzavřené podle § 27f odst. 4 tohoto zákona uhradit.

(8) V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky, nevzniká výrobci elektřiny z nízkouhlíkového zdroje, který využívá podporu elektřiny formou kompenzačního mechanizmu, v těchto hodinách k vyrobené elektřině nárok na podporu formou kompenzačního mechanizmu.

(9) V případě, že použití nulové referenční ceny elektřiny pro stanovení kompenzační ceny a případy, kdy k vyrobené elektřině nárok na podporu formou kompenzačního mechanizmu nevzniká, dosáhnou takového rozsahu, že bude ohrožena návratnost realizované investice do výstavby nízkouhlíkového zdroje elektřiny na úrovni obvyklého váženého průměru nákladů kapitálu pro podnikání v oblasti výroby elektřiny, bude pro následující období upravena indexovaná nákladová cena elektřiny tak, aby bylo dosaženo návratnosti realizované investice do výstavby nízkouhlíkového zdroje elektřiny na úrovni obvyklého váženého průměru nákladů kapitálu pro podnikání v oblasti výroby elektřiny stanoveného při vydání rozhodnutí o udělení podpory nízkouhlíkového zdroje.

 27h

 Nákladová cena elektřiny

(1) Nákladová cena elektřiny v podmínkách Vlády pro podporu administrativním způsobem se stanoví způsobem, který zohlední náklady na realizaci projektu výstavby nízkouhlíkového zdroje elektřiny, včetně oprávněných čerpání rezerv metodou energetické služby se zárukou a nákladů na odchylky11), a přiměřenou návratnost realizované investice do výstavby nízkouhlíkového zdroje elektřiny na úrovni obvyklého váženého průměru nákladů kapitálu pro podnikání v oblasti výroby elektřiny při zohlednění eliminovaných rizik přiznanou podporou prostřednictvím kompenzačního mechanizmu podle tohoto zákona.

(2) Maximální nákladová cena elektřiny v podmínkách Vlády pro podporu aukčním způsobem se stanoví podle odst. 1 s tím, že se současně zohlední i stanovení maximální doby podpory v tomto způsobu.

(3) Nákladová cena elektřiny i maximální nákladová cena elektřiny bude pro

a) výrobní zdroje elektřiny s dobou využití vyšší než 5 000 hodin ročně a s instalovaným výkonem 100 MW a vyšším stanovena v EUR/MWh,

b) výrobní zdroje elektřiny nesplňující podmínku písmene a) stanovena v Kč/MWh.

(4) Nákladová cena elektřiny, v případě výroben elektřiny s uvedením do provozu do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení, bude po celou dobu podpory až do ukončení práva na podporu každoročně pravidelně navyšována indexem cen průmyslových výrobců.

(5) Nákladová cena elektřiny, v případě výroben elektřiny s uvedením do provozu delším než 3 roky od nabytí právní moci stavebního povolení, bude

a) až do data zahájení čerpání podpory každoročně pravidelně navyšována indexem složeným z koše indexů odrážejících investiční náklady daného druhu nízkouhlíkového zdroje elektřiny stanoveného prováděcím právním předpisem,

b) od data zahájení čerpání podpory až do data ukončení práva na podporu každoročně pravidelně navyšována indexem složeným z koše indexů odrážejících provozní náklady daného druhu nízkouhlíkového zdroje elektřiny stanoveného prováděcím právním předpisem.

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a) způsob stanovení nákladové ceny elektřiny v podmínkách Vlády pro podporu administrativním způsobem,

b) způsob stanovení maximální nákladové ceny elektřiny a maximální doby podpory v podmínkách Vlády pro podporu aukčním způsobem.

(7) Stanovení výše nákladové ceny elektřiny v podmínkách Vlády pro podporu administrativním způsobem pro daný konkrétní nízkouhlíkový zdroj elektřiny a její každoroční pravidelnou indexaci, stanoví Úřad v cenovém rozhodnutí.

§ 27i

Referenční cena elektřiny

                 (1) Referenční cena elektřiny v podmínkách Vlády pro podporu administrativním a aukčním způsobem je stanovena na základě

a) použití odpovídajícího likvidního trhu s elektřinou nebo kombinaci likvidních trhů s elektřinou s preferencí veřejných trhů a vhodných obchodovaných produktů na těchto trzích, a

b) zohlednění požadavků motivace provozovatele nízkouhlíkového zdroje elektřiny chovat se v souladu s cenovými signály na trhu s elektřinou a provozovat výrobní zdroj elektřiny efektivně.

(2) Pokud při prodeji elektřiny, která je podporována prostřednictvím podmínek Vlády pro podporu aukčním nebo administrativním způsobem, na použitých likvidních trzích elektřiny se vlivem této podpory budou tržní ceny elektřiny vytvářené na těchto použitých likvidních trzích elektřiny deformovat, ministerstvo změní v metodice parametry nastavení referenční ceny elektřiny tak, aby nedocházelo k deformaci tržních cen elektřiny vytvářených na použitých likvidních trzích a byla zachována schopnost provozovatele nízkouhlíkového zdroje elektřiny umístit na trh elektřinu vyrobenou v jeho výrobním zdroji elektřiny za ceny elektřiny blízké referenční ceně elektřiny.

(3) Referenční cena elektřiny bude stanovena v EUR/MWh se zohledněním nákladů na odchylku11) daného druhu nízkouhlíkového zdroje.

(4) Ministerstvo stanoví pro každý druh nízkouhlíkového zdroje elektřiny prováděcím právním předpisem způsob stanovení referenční ceny elektřiny.

§ 27j

Změny parametrů kompenzačního mechanizmu

             (1) V případě kvalifikovaných změn legislativy, závazných rozhodnutí správních orgánů a rozhodnutí Úřadu stanovených prováděcím právním předpisem má držitel rozhodnutí o udělení podpory elektřiny z nízkouhlíkového zdroje právo předložit Úřadu žádost o změnu parametrů kompenzačního mechanizmu uvedených v rozhodnutí o udělení podpory elektřiny nízkouhlíkového zdroje.

(2) Způsob, postup podání žádosti a náležitosti žádosti uvedené v odstavci 1 stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Řízení o změně parametrů kompenzačního mechanizmu uvedených v rozhodnutí o udělení podpory elektřiny z nízkouhlíkového zdroje může Úřad zahájit i z vlastního podnětu v případech, kdy se dozví o skutečnostech, které tuto změnu odůvodňují.

(4) Při rozhodování o žádosti o změnu parametrů kompenzačního mechanizmu uvedených v rozhodnutí o udělení podpory elektřiny z nízkouhlíkového zdroje Úřad zohlední především zajištění přiměřené návratnosti realizované investice do výstavby nízkouhlíkového zdroje elektřiny na úrovni obvyklého váženého průměru nákladů kapitálu pro podnikání v oblasti výroby elektřiny, která byla podkladem pro vydání rozhodnutí o udělení podpory nízkouhlíkového zdroje

(5) Na základě žádosti podle odstavce 1 nebo na základě vlastního podnětu podle odstavce 2 Úřad vydá rozhodnutí o změně parametrů kompenzačního mechanizmu uvedených v rozhodnutí o udělení podpory elektřiny z nízkouhlíkového zdroje.

(6) Rozhodnutí Úřadu obsahuje změnu parametrů kompenzačního mechanizmu uvedených v rozhodnutí o udělení podpory elektřiny z nízkouhlíkového zdroje včetně jejího zdůvodnění.

(7) Na základě rozhodnutí Úřadu podle odstavce 5 držitel rozhodnutí o udělení podpory elektřiny z nízkouhlíkového zdroje podá do 30 kalendářních dnů ministerstvu žádost o změnu rozhodnutí o udělení podpory elektřiny z nízkouhlíkového zdroje podle § 27m tohoto zákona.

§ 27k

Podmínky podpory elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů

             (1) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů je 1 hodina.

(2) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů je 1 měsíc nebo jeho celé násobky. V případě výroben elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů s instalovaným výkonem do 10 kW je základní časový úsek čtvrtletí.

(3) V případě podpory elektřiny formou kompenzačního mechanizmu je výrobce elektřiny z nízkouhlíkového zdroje povinen

a) předat elektronickou formou operátorovi trhu naměřené nebo vypočtené hodnoty v členění podle jednotlivých druhů nízkouhlíkových zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu a případně další doplňující informace, týkající se předávaných naměřených nebo vypočtených hodnot; způsob a termíny předání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů využívajících formu podpory kompenzačním mechanizmem stanoví prováděcí právní předpis, a

b) umožnit operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě přístup k měřicímu zařízení, které slouží proměření vyrobené elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů energie.

(4) V případě podpory elektřiny formou kompenzačního mechanizmu je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu naměřené hodnoty v předávacím místě připojení výrobny elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů k jím provozované přenosové nebo distribuční soustavě v členění podle jednotlivých druhů nízkouhlíkových zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a vést jejich evidenci. Způsob a termíny předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů využívajících formu podpory kompenzačním mechanizmem stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Výrobce elektřiny z nízkouhlíkového zdroje, který vyrábí elektřinu z nízkouhlíkových zdrojů společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů, je povinen zajistit měření nebo výpočet vyrobeného množství elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Výrobce elektřiny z nízkouhlíkového zdroje, který vyrábí elektřinu společným spalováním nízkouhlíkového zdroje a neobnovitelného zdroje, je povinen postupovat podle § 11 odst. 7 tohoto zákona.

(7) Výrobce elektřiny z nízkouhlíkového zdroje, kterému byla v rámci vydaného rozhodnutí o udělení podpory elektřiny nízkouhlíkového zdroje stanovena jako hodnota pro vyúčtování kompenzační platby elektřina naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, je povinen zajistit měření s hodinovým průběhem výroby elektřiny z nízkouhlíkového zdroje způsobem, který stanoví jiný právní předpis12).

Reklamy

Váš komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s